Job Board

Senior Art Director (closed)

Job Description

English further below

Art Director 

Startdatum: 12/4 2018

Slutdatum: 21/12 2018 (med option på 1 års förlängning)

Kompetensnivå: Senior. Flera års erfarenhet.

Uppdragets art (kontext, avdelning etc)

Design arbete som utförs i kundens lokaler på Telefonplan, Stockholm. Uppdraget innebär att arbeta med att ta fram design för kundens digitala tjänster och appar. Arbetet är på heltid 100%. Hög samarbetsförmåga, vara självgående och ha erfarenhet av att arbeta i agilt team är andra viktiga förmågor. Fokus är appar.

Vilken typ av leverans som förväntas från konsulten inom ramen för uppdraget

Löpande design för appar (Android och iOS) och även synka med annan AD som jobbar med annan app projekt som är i synergi.

Kunna visa skisser i mobilen.

Säkerställa att det som releasas till kund uppfyller deras behov och är lätt att använda.

Följa uppsatta design principer för produkten.

Vara med i hela processen, från krav till test.

Ha avstämningar med chefer, olika lead-roller och andra team.

Ha djup förståelse vad det innebär med native inom appar.

Ha förståelse för den tekniska aspekten angående ta fram appar så en bra dialog och samarabete kan ske mellan AD och utvecklare. Behöver definitivt inte kunna koda men det är ett plus och som sagt behöver förstå hur typsnitt funkar för appar och best practice för appar.

Kunna ta fram ikoner ett plus.

Kunna ta fram riktlinjer för digitala riktlinjer.

Vilken erfarenhet som ni önskar att konsulten har (bransch, typ av uppdrag etc.)

Webbdesign.

Appdesign (iOS och Android).

Interaktionsdesign (behöver inte vara på en hög nivå men ska kunna ta fram enklare wireframes).

Bra kommunikationsförmåga, jobba med Sketch, wireframes och prototyper för att testa och validera hypoteser samt visa upp för stakeholders.

Basera sin design på dokumenterat användarbeteende.

Ha en systematisk, objektiv och datadriven approach till design.

Erfarenhet av front-endutveckling skulle vara ett stort plus, detta för att ha förståelse för implementerbar design och brygga glappet mellan utvecklare och designers.

Programvaror och övriga verktyg som konsulten bör ha kunskap kring

Sketch

Zeplin

Prototypverktyg så som Invision

Göra underlag och utföra användartester

Agil produktutveckling

Jira


English

Art Director

Start date: 12/4 2018

End date: 21/12 2018 (with option for 1 year extension)

Skills level: Senior. Several years of experience.

The assignment

Design within for the customers services at the customers facilities at Telefonplan near Hyper Island.

The assignment involves working on designing design for the customers services of digital services and devices against jobseekers. The work is full time 100%. High co-operative skills, self-employed and having experience working in agile teams are other important abilities. The focus is apps.

The delivery that is expected from the consultant in the context of the assignment:

Continuous design for apps (Android and iOS) and also sync with another AD that works with parallel project that is to be synced together.

Be able to show sketches on the mobile phone.

Ensure that what is to be released to the customer meets their user needs and is easy to use.

Follow set design principles for the product.

Join the whole process, from demand, needs to test.

Have reconciliation with managers, different leaders and other teams.

Have a deep understanding of what it means to native within apps.

Have an understanding of the technical aspect of developing applications so that good dialogue and collaboration can be done between AD and developers. Needs definitely not able to code but it's a plus and, as said, must understand how fonts work for devices and best practices for apps.

Designing fonts and icons is a plus

Be able to develop guidelines for digital guidelines.

What experience you would like the consultant to have (industry, type of assignment, etc.)

Web design.

App design (iOS and Android).

Interaction design (need not be at a high level but should be able to get easier thread frames).

Good communication skills, work with Sketch, wireframes and prototypes to test and validate hypotheses as well as show up for stakeholders.

Base the design on documented user behaviour

Have a systematic, objective and data-driven design strategy.

Experience of front-end development would be a big plus, this in order to understand the how to implement design and bridge gap between developers and designers.

Software and other tools that the consultant should have knowledge about

Sketch

Zeplin

Prototype tools such as Invision

Create data and perform user tests

Agil product development

Jira

About Split Stockholm

CREATIVE TALENT AGENCY / DESIGN AND PRODUCTION COMPANY